Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden
HPtax BV

1. HPTax BV (handelsnaam HPtax), hierna te noemen HPtax, is een naar Nederlands recht opgerichte besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Rotterdam, die zich ten doel stelt de belastingadviespraktijk uit te oefenen.

2. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor alle opdrachten van de opdrachtgever aan HPtax.

3. Uitsluitend HPtax geldt tegenover de opdrachtgever als opdrachtnemer. De artikelen 7:404 (dat een regeling geeft voor het geval het de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd) en 7:407, lid 2 (dat hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor het geval waarin aan twee of meer personen een opdracht wordt gegeven) van het Burgerlijk Wetboek blijven buiten toepassing.

4. HPtax kan haar Algemene Voorwaarden wijzigen en zal de opdrachtgever daarvan schriftelijk dan wel op electronische wijze op de hoogte stellen. Indien de opdrachtgever niet binnen 10 werkdagen na ontvangst van een dergelijke mededeling protesteert, worden de gewijzigde Algemene Voorwaarden geacht van toepassing te zijn op de lopende opdrachten en toekomstige opdrachten.

5. De persoon die direct of indirect aandeelhouder van HPtax is en die professionele werkzaamheden verricht ten behoeve van HPtax zal door of vanwege HPtax kunnen worden aangeduid als “partner” of “vennoot”, zulks in overeenstemming met het algemeen gebruik in de professionele praktijk. De als zodanig aangeduide persoon handelt bij de uitoefening van zijn professionele werkzaamheden uitsluitend voor rekening en risico van HPtax.

6. HPtax is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat HPtax is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

7. Indien HPtax aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van HPtax beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order van HPtax, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

8. De aansprakelijkheid van HPtax is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

9. Op de Algemene Voorwaarden kunnen zich ook die natuurlijke en rechtspersonen beroepen die direct of indirect aan HPtax verbonden zijn en op enigerlei wijze bij de dienstverlening door of vanwege HPtax zijn betrokken.

10. Opdrachtgever zal bij het verstrekken en ter beschikking stellen van persoonsgegevens aan de Opdrachtnemer de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens in acht nemen.

11. Opdrachtnemer zal bij de uitvoering van de opdracht de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens in acht nemen en verkregen persoonsgegevens uitsluitend verwerken voor zover niet onverenigbaar met het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verkregen.

12. Zo nodig sluiten Opdrachtgever en Opdrachtnemer een verwerkersovereenkomst.

13. Opdrachtnemer zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen vernietiging, verlies en onbevoegde toegang.

14. Opdrachtgever stemt er mee in dat Opdrachtnemer ten behoeve van de dienstverlening en de optimalisering daarvan werkt met derden zoals ICT-dienstverleners en leveranciers van administratietools en in dat kader persoonsgegevens deelt met deze derden. Overeenkomstig de bepalingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming sluit Opdrachtnemer een verwerkersovereenkomst met de door haar ingeschakelde (sub)verwerkers.

15. De verhouding tussen een opdrachtgever en HPtax wordt beheerst door het Nederlandse recht.

16. Alleen de rechter te Rotterdam zal bevoegd zijn van enig geschil tussen de opdrachtgever en HPtax kennis te nemen.