Privacy verklaring

 1. Contactgegevens
  HPTax B.V. is de verwerkingsverantwoordelijke en gevestigd aan de Westblaak 90-3, 3012 KM in Rotterdam. U kunt ons bereiken per e-mail via edwinheidema@hptax.nl.

 2. Op wie is dit Privacy Statement van toepassing?
  Dit Privacy Statement geldt voor alle personen van wie HPTax B.V. persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van personen die werkzaam zijn bij HPTax B.V..

  Dit Privacy Statement is van toepassing op: 
  * cliënten van HPTax B.V. 
  * potentiële cliënten met wie HPTax B.V. contact heeft gelegd of wil leggen 
  * ontvangers van nieuwsbrieven en commerciële e-mails van HPTax B.V. 
  * alle andere personen die contact opnemen met HPTax B.V. of van wie HPTax B.V.

 3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
  HPTax B.V. verwerkt persoonsgegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt, of die HPTax B.V. heeft ontleend aan het lezen van nieuwsbrieven en persoonsgegevens die zijn ontleend aan andere bronnen, zoals zakelijke Social Media platforms.  

  Persoonsgegevens door u verstrekt zijn:
  * contactgegevens en andere persoonsgegevens die nodig zijn ter uitvoering van een tussen HPTax B.V. en u gesloten overeenkomst (dit kan zijn ter fiscale advisering/fiscale aangiften etc.);
  * contactgegevens verstrekt tijdens kennismakingsgesprekken, events, seminars etc. zoals gegevens vermeld op visitekaartjes
  Persoonsgegevens verkregen uit andere bronnen: 
  * persoonsgegevens beschikbaar op openbare zakelijke social media platforms zoals LinkedIn. 
  * persoonsgegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en uit het Kadaster
  * persoonsgegevens beschikbaar op openbare zakelijke websites.



 4. Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?
  Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor:

  * Het uitvoeren van een overeenkomst waarin u ons opdracht hebt verstrekt tot het leveren fiscale diensten. 

  * Het nakomen van wettelijke verplichtingen.
  De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) verplicht fiscalisten bepaalde informatie in te winnen en vast te leggen. Het gaat daarbij onder andere om een kopie van een identiteitsbewijs (paspoort).

  *
  Het onderhouden van contact met u. 
  Uw contactgegevens worden bijgehouden in het klantsysteem van HPTax B.V. en kunnen worden gebruikt voor onder meer het verzenden van nieuwsbrieven, updates, uitnodigingen voor events en seminars en het toezenden van informatie die u aan ons hebt gevraagd.

   Toegangscontrole en bedrijfsbeveiliging. 
  Indien u ons kantoor bezoekt, noteren wij bij aankomst uw naam. Ook worden bij de receptie en bij de entree van het gebouw en bi entree van het kantoor camerabeelden gemaakt. Wij doen dit om bij calamiteiten te weten wie zich in het gebouw bevinden en om te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot het kantoor. Camerabeelden worden in beginsel na 10 dagen vernietigd.

 5. Rechtsgrond van de verwerking

  Een verwerkingsverantwoordelijke mag uitsluitend persoonsgegevens verwerken, als dit kan worden gebaseerd op één van de limitatief opgesomde rechtsgronden in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De vier rechtsgronden waar HPTax B.V.  zich op baseert zijn:

  Overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst
  Indien u HPTax B.V. een opdracht verleent tot het leveren van fiscale diensten, verwerken wij persoonsgegevens indien en voor zover dat voor het uitvoeren van de opdracht noodzakelijk is.

  Toestemming

  Als HPTax B.V. uw toestemming heeft gevraagd uw persoonsgegevens te verwerken en u hebt deze toestemming verleend, dan hebt u ook altijd weer het recht om deze toestemming in te trekken. 

  Wettelijke verplichting
  De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme  (WWFT) verplicht advocaten, notarissen en fiscalisten bepaalde informatie in te winnen en vast te leggen. Het gaat daarbij onder andere om een kopie van een identiteitsbewijs (paspoort). 
  Gerechtvaardigd belang
  Wij mogen ook persoonsgegevens verwerken als wij een gerechtvaardigd belang hebben en daarmee geen onevenredige inbreuk maken op uw privacy.

  HPTax B.V. verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden: 
  * Op basis van een overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst 
  * Toestemming
  * Wettelijke verplichting 
  * In verband met een gerechtvaardigd belang.


 6. Verwerkers
  HPTax B.V. kan voor het verwerken van uw persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. Wij sluiten met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt. 
  Wij werken bijvoorbeeld met dienstverleners die software leveren of hostingdiensten leveren. Verder zijn er ICT-dienstverleners die HPTax B.V. ondersteuning bieden bij het veilig en stabiel houden van onze systemen.

 7. Persoonsgegevens delen met derden
  Soms is het nodig uw persoonsgegevens met derden te delen. Dat kan -afhankelijk van de omstandigheden van het geval- noodzakelijk zijn bij de behandeling van uw dossier. Ook zijn er wettelijke verplichtingen die ertoe strekken dat persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven. 
  In onder meer de volgende gevallen, worden persoonsgegevens aan derden verstrekt:
  Bij de behandeling van een dossier kan het noodzakelijk zijn uw persoonsgegevens met derden te delen. Bijvoorbeeld bij het procederen tegen de belastingdienst, het communiceren met de belastingdienst, het sluiten van een overeenkomst.

  Indien een wettelijke bepaling dan wel een erechtelijke uitspraak HPTax B.V. verplicht tot het verstrekken van persoonsgegevens aan derden, zal HPTax B.V. daaraan dienen te voldoen.

  Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld voor commerciële doeleinden. Persoonsgegevens kunnen aan derden worden verstrekt, bij een reorganisatie of fusie van onze onderneming of de verkoop van (een deel van) de onderneming van HPTax B.V..

 8. Doorgifte buiten de (Europese Economische Ruimte) EER
  Het kan soms nodig zijn uw persoonsgegevens door te geven aan partijen gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Dat kan -afhankelijk van de omstandigheden van het geval- noodzakelijk zijn bij de behandeling van uw dossier. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) mogen persoonsgegevens uitsluitend worden doorgegeven aan partijen buiten de EER indien een passend niveau is gewaarborgd voor de bescherming van de persoonsgegevens of indien een specifieke afwijking van toepassing is.

Wij kunnen persoonsgegevens aan een partij buiten de EER doorgeven als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst van opdracht tot het leveren van fiscale diensten.

 1. Indien u vragen hebt over uw persoonsgegevens
  Iedere persoon kan op basis van de wet bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van zijn of haar persoonsgegevens. Zo hebt u het recht tot inzage, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens. Ook kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens of vragen dit gebruik te beperken. In bepaalde gevallen kunt u zelfs uw gegevens opvragen en meenemen naar een andere partij. Neemt u voor al deze vragen contact op via
  edwinheidema@hptax.nl.

Klachten? 
Als u klachten hebt over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u contact met ons opnemen door een mail te sturen naar
edwinheidema@hptax.nl of te bellen met 06-218 72 699.  HPTax B.V. helpt u graag met het vinden van een oplossing. Indien dat toch niet zou lukken, dan kunt u zich altijd wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens .